znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Czynności przetwarzania danych osobowych przez IEA oraz zespół IBE

Kto przetwarza dane?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu TIMSS 2023 jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jako realizator badania w Polsce, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Górczewskiej 8, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem: (22) 24 17 100, poprzez adres e-mail: ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres.

Po usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych, odpowiedzi na pytania zostaną przekazane Konsorcjum realizującemu międzynarodowy projekt badawczy TIMSS 2023. Konsorcjum kieruje Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) z siedzibą w Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia, które jest współadministratorem danych zanonimizowanych. Kontakt ze współadministratorem możliwy jest pod adresem Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, Holandia; telefonicznie: +31 20 625 3625; przy użyciu poczty elektronicznej: secretariat@iea.nl.

Przetwarzanie przez IEA

W jakim celu dane są gromadzone i przetwarzane?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) zrzesza krajowe instytucje badawcze, rządowe agencje badawcze, naukowców i analityków zajmujących się badaniami, zrozumieniem i poprawą edukacji na całym świecie. IEA prowadzi Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (TIMSS) 2023.

Podczas prowadzenia badania TIMSS, IEA gromadzi dane, które są wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych.

Jakie informacje i dane są przetwarzane w celu realizacji TIMSS?

IEA jest odpowiedzialne za przetwarzanie zgodnie z RODO wszystkich przekazanych przez kraj danych, które trafiają do publicznych zbiorów danych i do raportu międzynarodowego.

IEA dostarcza zespołom krajowym wzór oświadczenia o ochronie danych zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące RODO dla respondentów w TIMSS oraz wytyczne dotyczące sposobu realizacji badania. Wytyczne te obejmują opis działań badawczych zgodnych z RODO, o ile dotyczą danego kraju.

IEA dostarcza zespołom krajowym również formularze badania uczniów i nauczycieli do zbierania danych na temat wieku, płci (uczniowie i nauczyciele) i potrzeby ewentualnego wyłączenia ucznia z wyników badania TIMSS (uczniowie). Formularze badania uczniów służą do prawidłowego przydzielania materiałów badawczych wylosowanym uczniom.

Szkoły biorące udział w badaniu TIMSS wypełniają kwestionariusze dyrektora (zbierające informacje o charakterystyce i zasobach szkoły, czasie nauczania, doświadczeniu), nauczyciela (wypełniają je nauczyciele wybranych klas). Kwestionariusze nauczyciela dotyczą praktyk nauczania, nauczanych zagadnień, postaw i kilku danych osobowych (wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie). Uczniowie wylosowanych klas wypełniają test związany z umiejętnościami przyrodniczymi i matematycznymi, są również proszeni o wypełnienie kwestionariusza zbierającego dane na temat płci, wieku, kraju urodzenia (ucznia i rodziców/opiekunów), zasobach domowych oraz lekcji matematyki i przyrody. Rodzice lub opiekunowie prawni są proszeni o wypełnienie papierowej ankiety zawierającej pytania na temat wczesnej nauki dziecka, zawodu rodziców/opiekunów oraz opinii dotyczących szkoły.

W odniesieniu do Ankiety nauczyciela i dyrektora prowadzonej elektronicznie, IEA gromadzi, poprzez system RM, odpowiedzi na pytania ankietowe oraz dodatkowe informacje związane z czasem logowania się do systemu, czasem udzielania odpowiedzi, używaniem przycisków ankiety oraz informację o wypełnieniu ankiety. Te dane IEA przetwarza m.in. do oszacowania, nad jakimi pytaniami uczestnicy spędzili więcej lub mniej czasu. Ponadto IEA gromadzi dane dotyczące rodzaju przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu do sprawdzenia poprawności wyświetlania ankiety.

IEA zapewnia zespołom krajowym oprogramowanie umożliwiające przesyłanie pseudonimizowanych danych. W związku z tym wszystkie przekazane dane muszą być przez zespoły krajowe pseudonimizowane, to znaczy: przetwarzane w taki sposób, aby nie można ich było przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji (wszelkie takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są obwarowane technicznym i organizacyjnym środkom zapewniającym, że nie zostaną one przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej).

Gdzie, jak i jak długo przechowywane są dane z TIMSS?

Dane TIMSS, zarówno w zespołach krajowych jak i w IEA, są bezpiecznie przechowywane i żadne zewnętrzne osoby ani systemy nie mają do nich dostępu. Ponadto wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych w celu ich przetwarzania, zostali odpowiednio poinformowani o tym, na czym polega odpowiednie i bezpieczne przetwarzanie danych i podpisali umowę o zachowaniu poufności. Ponadto IEA zabezpiecza przekazywanie danych do wdrażając niezbędne środki, takie jak specjalna Umowa o Przetwarzaniu Danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską Wzorcowe Klauzule Umowne.

Zanonimizowane dane zebrane za pomocą narzędzi badawczych TIMSS są przetwarzane centralnie w siedzibie IEA w Hamburgu (Niemcy) przez czas nieokreślony przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby były dostępne do analiz naukowych. Dzięki tym danym powstanie baza wyników badania, która umożliwia naukowcom porównywanie systemów edukacyjnych na całym świecie (patrz poniżej: Publiczny dostęp do wyników badania).

 Komu i jak są udostępniane dane z TIMSS?

Dane z badania są bezpieczne przechowywane na serwerach w Europie. Do danych mają dostęp prawnicy RM, którzy są odpowiedzialni za działanie aplikacji i podpisali umowę do zachowaniu poufności. Dane zebrane za pomocą narzędzi badawczych TIMSS przesyłane są z kraju do IEA za pośrednictwem bezpiecznego serwera FTP w formie spseudonimizowanej.

IEA zleca międzynarodową koordynację badaniem TIMSS 2023 International Study Centre (Międzynarodowemu Ośrodkowi Badawczemu) z siedzibą w Boston College (Stany Zjednoczone). IEA udostępnia spseudonimizowane dane International Study Centre za pośrednictwem bezpiecznego serwera FTP. International Study Centre analizuje zebrane dane TIMSS 2023 i opracowuje raport międzynarodowy. Pracownicy International Study Centre, którzy mają dostęp do danych do analiz, podpisali umowę o zachowaniu poufności. IEA zabezpiecza transfer danych do Stanów Zjednoczonych, jako państwa trzeciego, wdrażając niezbędne środki, takie jak specjalna Umowa o Przetwarzaniu Danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską Wzorcowe Klauzule Umowne.

IEA udostępnia przetworzone, spseudonimizowane dane firmie Statistics Canada w Ottawie w Kanadzie. Ponadto udostępniane są dane związane z doborem próby. W obu przypadkach są one udostępniane za pomocą bezpiecznego serwera FTP. Pracownicy Statistics Canada, którzy mają dostęp do danych przeznaczonych do analiz, podpisali umowę o zachowaniu poufności. IEA zabezpiecza przekazywanie danych do Kanady, jako kraju trzeciego, wdrażając odpowiednie i niezbędne środki, takie jak specjalna Umowa o Przetwarzaniu Danych i zatwierdzone przez WE Wzorcowe Klauzule Umowne.

International Study Center udostępnia spseudonimizowane dane z Educational Testing Service (ETS) w Princeton w Stanach Zjednoczonych, korzystając z bezpiecznego serwera FTP. Pracownicy ETS, którzy mają dostęp do danych do analiz, podpisali umowę o zachowaniu poufności. IEA zabezpiecza transfer danych do USA, jako kraju trzeciego, wdrażając niezbędne środki, takie jak specjalna Umowa o Przetwarzaniu Danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską Wzorcowe Klauzule Umowne.

Publiczny dostęp do wyników badania

Ostateczna międzynarodowa baza danych badawczych będzie publicznie dostępna na następujących stronach:

https://www.iea.nl/studies/iea/timss (Hamburg, Niemcy)

https://timssandpirls.bc.edu/index.html (Boston, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)

Wszystkie dane w bazie danych są pseudonimizowane i nie można ich powiązać z osobami.

Przetwarzanie przez IEA

W jakim celu gromadzone są i przetwarzane dane?

W Polsce Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) przeprowadza badanie TIMSS na zlecenie i w imieniu Ministra Edukacji i Nauki. Jest to zgodne z jedną z funkcji określonych w Statucie Instytutu nadanym przez Ministra (paragraf 3 punkt 2.2) oraz z Ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327; art. 94ba). Pełna treść statutu i ustawy znajdują się pod adresami: 

https://e-dziennik.men.gov.pl/app/uploads/2017/zarzadzenie-nr-17-poz.-29-sig.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001327/U/D20201327Lj.pdf

IBE jest odpowiedzialne za działania realizacyjne i przetwarzanie zebranych danych zgodnie z wymogami RODO.

Jakie informacje i dane są przetwarzane w celu realizacji TIMSS?

Do poprawnego przeprowadzenia badania od każdej szkoły uczestniczącej w badaniu TIMSS wymagane są następujące informacje.

Dyrektor szkoły (lub osoba przez niego wyznaczona) jest proszony o wypełnienie „Ankiety dyrektora szkoły” w celu dostarczenia informacji m. in. o cechach szkoły, pracy szkoły, środowiska, w którym szkoła funkcjonuje.

Nauczyciele wylosowanych szkół są proszeni o wypełnienie „Ankiety nauczyciela” w celu dostarczenia informacji m. in. o środowisku szkolnym, metodach pracy z uczniami, a także podstawowych danych (wiek, płeć, doświadczenie zawodowe, wykształcenie).

Uczniowie z wylosowanych oddziałów są proszeni o wypełnienie zadań z matematyki i nauk przyrodniczych oraz wypełnienie „Ankiety ucznia” zawierającej pytania dotyczące nauczania tych przedmiotów, a także środowiska szkolnego i domowego.

Rodzice lub prawni opiekunowie wylosowanych uczniów są proszeni o wypełnienie ankiety „Jak dziecko się uczy” w celu dostarczenia informacji na temat wczesnej nauki i języka używanego w domu, zawodu rodziców/opiekunów, kraju urodzenia ucznia, wykształcenia rodziców/opiekunów, zasobów domowych, opinii o szkole dziecka. IEA dostarcza krajowym zespołom wzór oświadczenia o ochronie danych zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące RODO dla respondentów w TIMSS 2023.

IBE korzysta z formularzy badania uczniów dostarczonych przez IEA do zbierania danych na temat wieku, płci i potrzeby ewentualnego wyłączenia ucznia z wyników badania TIMSS. Formularze badania uczniów służą do prawidłowego przydzielania materiałów testowych wylosowanym uczniom. Imiona i nazwiska respondentów nie są udostępniane IEA.

W TIMSS IBE gromadzi dane o osiągnięciach uczniów w postaci liczb reprezentujących wybrane opcje w zadaniach testowych (na przykład odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru) lub tekstu (odpowiedź na pytanie w formie krótkiej odpowiedzi tekstowej). Każdemu uczestnikowi badania jest przydzielany numeryczny identyfikator, który jednoznacznie go identyfikuje. Połączenie między tym identyfikatorem a imieniem i nazwiskiem jest znane szkolnemu koordynatorowi badania i IBE. Nazwiska respondentów mogą być zebrane przez IBE, jednak nie mogą być udostępniane IEA ani żadnym innym stronom trzecim.

Ponadto IBE gromadzi dane z wypełnionych Ankiet dyrektora szkoły, Ankiet nauczycieli oraz Ankiet uczniów i ich rodziców. Dane te są w postaci liczb reprezentujących zaznaczenia w ankietach (na przykład odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru) lub wartości (na przykład liczba uczniów w oddziale klasowym).

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w klauzulach informacyjnych dla uczestników badania głównego TIMSS:

IBE jest odpowiedzialne za przestrzeganie procedur prowadzenia badań opisanych w wytycznych IEA. IBE jest odpowiedzialne za zapewnienie, że nazwiska respondentów nie są w żaden sposób udostępniane IEA ani innym stronom trzecim. Kraje korzystają z oprogramowania dostarczonego przez IEA, aby zapewnić anonimowe przesyłanie danych do IEA.

Udział w badaniu TIMSS jest dobrowolny. Niewzięcie udziału w badaniu nie będzie wiązało się w żaden sposób z negatywnymi konsekwencjami wobec uczestnika badania. Respondenci mogą w każdej chwili pominąć poszczególne pytania lub przerwać odpowiadanie na pytania.

Każdy uczestnik badania, który chce usunąć lub zmienić swoje dane, może skontaktować się z Instytutem Badań Edukacyjnych (tel. +48 22 24 17 100 lub ibe@ibe.edu.pl). W przypadku wycofania się osoby z badania nie będą zbierane dodatkowe dane dotyczące tej osoby. Informacje na temat odmów udziału w badaniu i wyłączeń z wyników badania są zachowywane w celu wykonania analiz statystycznych dotyczących wiarygodności zebranych wyników oraz dostarczenia lepszej informacji organizatorom przyszłych edycji badania (np. informacji, czy prawdopodobieństwo wycofania się dziewcząt z udziału w badaniu jest większe).

Pytania dotyczące sposobu ochrony danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Instytutu Badań Edukacyjnych (iod@ibe.edu.pl).

Gdzie, jak i jak długo przechowywane są dane z TIMSS?

Dane TIMSS w IBE są bezpiecznie przechowywane i żadne zewnętrzne osoby ani systemy nie mają do nich dostępu. Ponadto wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do danych w celu ich przetwarzania, zostali odpowiednio poinformowani o tym, na czym polega odpowiednie i bezpieczne przetwarzanie danych i podpisali umowę o zachowaniu poufności.

IBE nie będzie przechowywać danych dłużej, niż jest to konieczne do celów realizacji badania. Zespół IBE podjął wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych.

IBE będzie bezpiecznie przechowywać nazwiska respondentów w swojej siedzibie w Warszawie. Imiona i nazwiska respondentów zostaną usunięte przez Instytut Badań Edukacyjnych nie później niż do końca grudnia 2023 r., zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych Instytutu Badań Edukacyjnych. Od tego momentu wszystkie dane przekazywane do IEA lub podwykonawców stają się anonimowe.

Komu i jak są udostępniane dane z TIMSS?

Wszystkie dane przesyłane przez IBE do przetwarzania przez IEA są przekazywane w formie pseudonimizowanej, tj. bez nazwisk respondentów – rozróżniane są jedynie za pomocą międzynarodowego identyfikatora.

IBE udostępnia dane TIMSS tylko osobom, które podpisały zobowiązanie dotyczące poufności i ochrony danych i są częścią zespołu badawczego lub pracownikami podwykonawców badania.