znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

O IBE

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych jest jednostką badawczą, wykorzystującą wiedzę ekspercką wysokiej klasy specjalistów w celu wspierania polityk publicznych na rzecz rozwoju państwa. Głównym obszarem zainteresowań i funkcjonowania IBE jest szeroko rozumiana edukacja (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne dzieci, młodzieży i osób dorosłych; edukacja całożyciowa stwarzająca szanse rozumienia świata i umożliwiająca uczestniczenie w jego rozwijaniu). Tak definiowana edukacja staje się dziś jedną z najważniejszych dziedzin życia społeczeństw, kluczowym obszarem oddziaływania polityk publicznych mających na celu rozwój potencjału rozwojowego kraju.

Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Nasi eksperci wspierają szeroko rozumianą politykę i praktykę edukacyjną. Instytut promuje stosowanie zasady podejmowania decyzji w oparciu o wyniki badań, a pracownicy IBE szczególnie dużą wagę przywiązują do tych badań, których wyniki mogą zostać wykorzystane w polityce edukacyjnej, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.

Jednym z zadań działającego w instytucie Zespołu Badań Międzynarodowych jest prowadzenie porównawczych badań ilościowych realizowanych na reprezentatywnych próbach losowych (ang. Large-Scale Assessments). Zespół zajmuje się między innymi badaniami organizowanymi przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA). Wśród nich najważniejsze to:

  • Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (ang. Programme for International Student Assessment, PISA): pisa.ibe.edu.pl
  • Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych (ang. Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS): timss.ibe.edu.pl
  • Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu (ang. Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS): pirls.ibe.edu.pl
  • Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych (ang. Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC): http://eduentuzjasci.pl/piaac-postpiaac
  • Międzynarodowe Badanie Edukacji Obywatelskiej (ang. International Civic and Citizenship Study, ICCS): iccs.ibe.edu.pl