znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Zespół PIRLS

Badanie PIRLS 2021 realizują członkowie Zespołu Badań Międzynarodowych
przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi.

JOANNA KAŹMIERCZAK

Krajowy Koordynator Badania PIRLS 2021

Absolwentka Wydziału Filologicznego i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat związana z edukacją na styku dydaktyki i zarządzania. Kierowała szkołą językową oraz organizowała szkolenia pracownikom znanej korporacji. W latach 2007-2009 koordynator projektu finansowanego ze środków EFS „Warszawscy nauczyciele w Europie”. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu badaniami międzynarodowymi i krajowymi. Koordynator badań IBE – „Diagnoza kompetencji gimnazjalistów”, dwie edycje w latach 2011 i 2012, oraz kilku innych badań przeprowadzanych w szkołach na różnych etapach edukacyjnych. W latach 2013-2014 uczestniczyła z ramienia IBE w spotkaniach KeyCoNet – europejskiej sieci instytucji edukacyjnych prowadzonej przez European Schoolnet i zajmującej się analizą inicjatyw dotyczących realizacji działań związanych z rozwojem kompetencji kluczowych u uczniów na różnych etapach edukacyjnych w krajach UE. Współautorka raportu wydanego we wrześniu 2014 roku przez European Schoolnet z siedzibą w Brukseli, dotyczącego prowadzonej przez IBE „Bazy dobrych praktyk” oraz wprowadzania kompetencji kluczowych do polskiej praktyki szkolnej. Brała udział w pracy zespołów badawczych TIMSS 2015 i 2019, PIRLS 2016 oraz PISA 2018. Od roku 2018 kierownik badania PIRLS 2021 i PISA 2022. W obydwu badaniach odpowiedzialna głównie za zarządzanie projektami i zespołem badawczym, sprawozdawczość, kontakty z międzynarodowymi konsorcjami realizującym badania i przygotowanie narzędzi badawczych. Entuzjastka edukacji rozbudzającej wyobraźnię i umiejętność samodzielnego myślenia.

KRZYSZTOF BULKOWSKI

Kierownik ds. przetwarzania danych PIRLS 2021

Ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca akademicki w dziedzinie metodologii badań ilościowych oraz statystyki. W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje w Zespole Badań Międzynarodowych na stanowisku eksperta ds. metodologii badań. Swoją wiedzę wykorzystuje w pracy w krajowych i porównawczych badaniach międzynarodowych. Kierownik ds. przetwarzania danych w badaniach TIMSS 2015, PIRLS 2016, PISA 2018. Kierownik badania PISA 2022. W latach 2016-2019 ekspert w badaniu „Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych” oraz researcher w projekcie „Inclusive Education and Social Support to Tackle Inequalities in Society” (ISOTIS). Kierownik ds. przetwarzania danych i realizacji piątej edycji Europejskiego Sondażu Wartości (European Values Study). Współpracuje z Pracownią Ewaluacji Jakości Kształcenia UW jako koordynator badawczy w projekcie Zintegrowana Platforma Analityczna realizowanym wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Wcześniej pracował w agencji badań rynku i opinii, najpierw na stanowisku analityka, następnie badacza i wreszcie kierownika projektów badawczych. W latach 2012-2016 konsultował założenia, schematy projektów oraz narzędzia w kilkudziesięciu projektach badawczych realizowanych w IBE w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Członek zespołu badawczego w badaniu „Czytelnictwo dzieci i młodzieży” realizowanego w IBE (2013-14) oraz w Bibliotece Narodowej (2017). Jeden z autorów badania „Opinie i oczekiwania młodych dorosłych (osiemnastolatków) oraz rodziców dzieci w wieku szkolnym wobec edukacji dotyczącej rozwoju psychoseksualnego i seksualności” (2015). Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Wieloletni członek Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UW oraz Rady Naukowej Instytutu Socjologii UW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół metodologii badań ilościowych oraz teorii wyboru społecznego.

Wioleta Dobosz-Leszczyńska

ekspert ds. narzędzi badawczych

Absolwentka polonistyki i psychologii UW, koordynatorka kilkunastu projektów związanych z edukacją i szkolnictwem o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, współautorka raportów z badań, materiałów i publikacji edukacyjnych. W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje w Zespole Badań Międzynarodowych na stanowisku głównego eksperta ds. badań i analiz. Pracowała w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zespołach przygotowujących egzamin maturalny, gimnazjalny i egzamin ósmoklasity. Współpracowała z jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Brała udział w badaniach międzynarodowych PISA 2018, PIRLS 2016. W latach 2017-2019 koordynatorka Akademii Liderów Oświaty Centrum Edukacji Obywatelskiej – studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty – współorganizowanych z Collegium Civitas i Akademią Pedagogiki Specjalnej. Pomysłodawczyni i organizatorka regionalnych akcji i programów realizowanych w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. W Zespole PIRLS zajmuje się narzędziami badawczymi, a także wsparciem organizacyjnym i merytorycznym realizacji badania.

Wojciech Rafałowski

główny specjalista ds. badań i analiz

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Od 2015 roku adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2019-2020 przebywał na Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta na Washington University w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Specjalista w zakresie badań wpływu instytucji i kontekstu społecznego na procesy polityczne, w tym wybory i kampanie wyborcze. Koordynator krajowy projektu “Where is my party? Party Position-Taking Between Elections and its Consequences for Party Performance” realizowanego przez Uniwersytet w Mannheim oraz “Democracy Tools” finansowanego przez United Nations Democracy Fund i realizowanego przez Chicago Center on Democracy. Uczestnik projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej” oraz „Państwo współczesne: Style działania”. Kierownik projektów NCN „Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych” oraz „Dynamika programowa kampanii wyborczych”. Autor publikacji w języku polskim i angielskim (Profil w Google Scholar). W latach 2021-2022 mentor w programie TopMinds inicjowanym przez Stowarzyszenie Top 500 Innovators oraz Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta. Uczestnik kongresów American Political Science Association i Midwest Political Science Association. Autor podwójnie anonimowych recenzji dla następujących czasopism: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, „East European Politics & Societies and Cultures”, “Public Choice”, “European Politics and Society”, “Studia Regionalne i Lokalne” oraz “Studia Polityczne”.

dr KINGA BIAŁEK

ekspert dziedzinowy

Polonistka i hebraistka, z pracą w szkole związana od 2007 roku. Od 2015 roku pracuje w Szkole Edukacji PAFW i UW jako dydaktyczka literatury i języka polskiego oraz tutorka. Współpracując z Instytutem Badań Edukacyjnych i Centralną Komisją Egzaminacyjną, miała okazję uczestniczyć w pracach różnych zespołów badawczych, zajmujących się badaniami międzynarodowymi (PISA i PIRLS) oraz krajowymi (m. in. Diagnoza kompetencji trzecioklasistów, Szkoła Samodzielnego Myślenia). Interesuje ją wszystko, co jest związane z nowoczesną, efektywną i  wartościową dydaktyką języka polskiego. Angażuje się także w projekty związane z podnoszeniem jakości kształcenia nauczycieli. Współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.