znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Klauzula informacyjna dla uczestników badania TIMSS 2023

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu TIMSS 2023 jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewskiej 8, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres e-mail: ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Źródło pochodzenia danych osobowych:
  Dane osobowe uczniów (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, płeć, nazwa szkoły, oznaczenie oddziału klasowego, informacja o braku możliwości udziału w badaniu, np. ze względu na brak znajomości języka polskiego lub ze względu na niepełnosprawność – jeśli dotyczy) zostały udostępnione IBE przez Szkołę, której uczniem/uczennicą jest Państwa dziecko.
 4. Cel i podstawa przetwarzania:

  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu badawczego TIMSS 2023, w tym:

  1. dane, o których mowa w pkt. 3, przetwarzane będą w celu przekazania informacji oraz pozyskania zgody na udział dziecka w badaniu, a także w celu udokumentowania przebiegu badania oraz jego kontroli,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu, oprócz danych wskazanych w pkt. a) będziemy przetwarzać w celach naukowych i badawczych:
  • odpowiedzi uczniów na pytania ankietowe zgromadzone w trakcie badania terenowego,
  • odpowiedzi rodziców/opiekunów prawnych zawarte w ankiecie.

  Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e) oraz 9 ust 2 lit. g) RODO w związku z art. 94ba Prawa Oświatowego i § 3 ust. 2 pkt. 2 Statutu IBE.

  Jednocześnie informujemy, że dane osobowe uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych zawarte w formularzu zgody na udział w badaniu (imię i nazwisko), będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO w celu wykazania udzielenia zgody na udział w badaniu
  w przypadku ewentualnych skarg lub roszczeń, co stanowi nasz uzasadniony interes.
 5. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe udostępnione nam przez Szkołę oraz dane zgromadzone w badaniu terenowym umożliwiające identyfikację ucznia będziemy przetwarzać najpóźniej do 31 grudnia 2022 roku. Dane, o których mowa w pkt. 3 zostaną zniszczone, a dane zgromadzone w trakcie badania terenowego zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie z nich wszelkich identyfikatorów pozwalających na ich powiązanie z danym uczniem. Wyniki badania będą przetwarzane jedynie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych (bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu), bez ograniczeń czasowych. Dane zawarte w formularzu zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.
 6. Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Po usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych odpowiedzi na pytania ankietowe i pytania testowe zostaną przekazane do organizatora międzynarodowego programu badawczego TIMSS, Międzynarodowego Towarzystwa Oceniania Osiągnięć Szkolnych (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). Za harmonogram badania, narzędzia badawcze i przebieg badania odpowiada. Międzynarodowy Ośrodek Badawczy przy Wydziale Edukacji w Koledżu Bostońskim (Lynch School of Education in Boston College).
 7. Prawa osób fizycznych

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w badaniu przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do usunięcia danych osobowych;
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w badaniu.

  Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.