znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Klauzula informacyjna dla uczestników badania TIMSS 2023

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 RODO Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu TIMSS 2023 jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewskiej 8, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres e-mail: ibe@ibe.edu.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na ww. adres.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej iod@ibe.edu.pl lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

 3. Źródło pochodzenia danych osobowych: Dane osobowe uczniów (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, płeć, nazwa szkoły, oznaczenie oddziału klasowego, informacja o braku możliwości udziału w badaniu, np. ze względu na brak znajomości języka polskiego lub ze względu na niepełnosprawność – jeśli dotyczy) zostały udostępnione IBE przez Szkołę, której uczniem/uczennicą jest Państwa dziecko.

 4. Cel i podstawa przetwarzania:
  Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu badawczego TIMSS 2023, w tym:
  1. dane, o których mowa w pkt. 3, przetwarzane będą w celu przekazania informacji oraz pozyskania zgody na udział dziecka w badaniu, a także w celu udokumentowania przebiegu badania oraz jego kontroli,
  2. w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu, oprócz danych wskazanych w pkt. a) będziemy przetwarzać w celach naukowych i badawczych:
  • odpowiedzi uczniów na pytania ankietowe zgromadzone w trakcie badania terenowego,
  • odpowiedzi rodziców/opiekunów prawnych zawarte w ankiecie.
  Przetwarzanie danych, o których mowa powyżej jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e) oraz 9 ust 2 lit. g) RODO w związku z art. 94ba Prawa Oświatowego i § 3 ust. 2 pkt. 2 Statutu IBE.

  Jednocześnie informujemy, że dane osobowe uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych zawarte w formularzu zgody na udział w badaniu (imię i nazwisko), będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO w celu wykazania udzielenia zgody na udział w badaniu  w przypadku ewentualnych skarg lub roszczeń, co stanowi nasz uzasadniony interes.

 5. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe udostępnione nam przez Szkołę oraz dane zgromadzone w badaniu terenowym umożliwiające identyfikację osoby fizycznej będziemy przetwarzać najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku. Dane, o których mowa w pkt. 3 zostaną zniszczone, a dane zgromadzone w trakcie badania terenowego zostaną poddane anonimizacji poprzez usunięcie z nich wszelkich identyfikatorów pozwalających na ich powiązanie z daną osobą fizyczną. Wyniki badania będą przetwarzane jedynie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych (bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu), bez ograniczeń czasowych.

 6. Odbiorcy danych
  Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji badania agencji badawczo – konsultingowej DANAE Spółka z o.o., odpowiedzialnemu za realizację badania w szkole, który będzie przetwarzał dane najpóźniej do 31 grudnia 2023 r.

  Po usunięciu wszelkich danych identyfikacyjnych odpowiedzi na pytania ankietowe i pytania testowe zostaną przekazane do organizatora międzynarodowego programu badawczego TIMSS, Międzynarodowego Towarzystwa Oceniania Osiągnięć Szkolnych (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA). Za harmonogram badania, narzędzia badawcze i przebieg badania odpowiada. Międzynarodowy Ośrodek Badawczy przy Wydziale Edukacji w Koledżu Bostońskim (Lynch School of Education in Boston College).

 7. Prawa osób fizycznych
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w badaniu przysługują Państwu następujące uprawnienia: 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) prawo do usunięcia danych osobowych; 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w badaniu.

  Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.