znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Zakończyliśmy realizację terenową badania PIRLS 2021

W maju i czerwcu 2021 w szkołach przeprowadzone zostało badanie PIRLS. Uczniowie w specjalnie przygotowanych zeszytach odpowiadali na pytania dotyczące czytania, a także wypełniali ankietę na temat swoich doświadczeń czytelniczych. Kwestionariusze wypełniali również dyrektorzy szkół, nauczyciele języka polskiego i rodzice uczniów biorących udział w badaniu. Wypełnione i zebrane zeszyty były następnie kodowane przez zespół wyszkolonych koderów, a dane ze wszystkich narzędzi badawczych - wprowadzane do bazy.

Badanie odbyło się w 150 szkołach podstawowych i przeprowadzane było w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz procedurami wdrożonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Badanie w terenie przeprowadziła firma ASM sp. z o. o. W badaniu wzięło udział ponad 4200 uczniów z 255 oddziałów klasy czwartej. Rodzice uczniów za pośrednictwem szkoły otrzymali ankietę do samodzielnego wypełnienia i ponad 4200 z nich zwróciło wypełnione kwestionariusze. W badaniu wzięło udział także 231 nauczycieli języka polskiego uczących w wylosowanych oddziałach oraz 150 dyrektorów wylosowanych szkół podstawowych.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim dyrektorom i nauczycielom za umożliwienie realizacji i pomoc przy przeprowadzaniu badania w ich szkołach. Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażowanie i udział w tym przedsięwzięciu badawczym.

Po zebraniu wyników ze wszystkich szkół przeprowadzono wieloetapowy proces kontroli spójności danych. Odbyło się również kodowanie odpowiedzi na zadania otwarte. Proces kodowania poprzedzały szczegółowe szkolenia zespołu ekspertów, na których omówiono wszystkie zadania i procedury dotyczące oceniania odpowiedzi. Dane ze wszystkich narzędzi badawczych zostały wprowadzone do baz danych przy zachowaniu restrykcyjnych procedur obowiązujących we wszystkich krajach uczestniczących w badaniu.

W kolejnym etapie badania zanonimizowane zbiory danych wytworzonych w polskiej części badania zostały przesłane do konsorcjum międzynarodowego. W najbliższym czasie dane ze wszystkich krajów zostaną poddane procedurom skalowania, dzięki którym wyniki będą porównywalne zarówno pomiędzy krajami, jak możliwe do zestawienia z wynikami poprzednich edycji badania (np. edycji przeprowadzonej przez IBE w 2016 roku). Na podstawie danych międzynarodowych eksperci IBE będą przygotowywać analizy i raport krajowy z badania. Ogłoszenie wyników na całym świecie planowane jest w grudniu 2022 roku.