znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Wyniki i informacje o badaniu TIMSS 2019 – infografiki

Zapraszamy do odwiedzenia polskiej wersji panelu informacyjnego IEA TIMSS 2019. Można tam znaleźć infografiki obrazujące najważniejsze dane, które poznaliśmy dzięki badaniu TIMSS 2019 – wyniki krajowe, obserwowane trendy, poziomy referencyjne osiągnięć uczniów, wpływ warunków domowych i szkolnych uczniów na osiągane przez nich wyniki, postawy uczniów oraz informacje na temat rozwoju zawodowego nauczycieli.

Panel rozbudowany jest również o dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób wyniki badania TIMSS są wykorzystywane do monitorowania przez Organizację Naro­dów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) postępów w osiąganiu ogłoszonej przez ONZ we wrześniu 2015 r. Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która za priory­tetowe uznała m.in. wysoką jakość edukacji włączającej na wszystkich poziomach oraz umożliwie­nie wszystkim uczenia się przez całe życie (Cel 4)

ZOBACZ WYNIKI, INFORMACJE I INFOGRAFIKI