znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Badanie główne TIMSS 2019

W kwietniu i maju bieżącego roku na próbie aż 150 szkół podstawowych z całego kraju odbyło się badanie główne TIMSS 2019. Badanie terenowe przeprowadziła firma ASM sp. z o.o z Kutna. Dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół oraz nauczycielom za umożliwienie przebadania uczniów, udział w badaniu oraz wszelką pomoc w realizacji badania. Uczniom i ich rodzicom dziękujemy za udział w badaniu.

Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki i przyrody oraz wypełniali Ankietę ucznia dotyczącą ich stosunku do szkoły oraz do lekcji matematyki i przyrody.

Nauczyciele matematyki oraz przyrody uczący w wylosowanych oddziałach wypełniali Ankietę nauczyciela. Posłuży ona poznaniu przygotowania zawodowego polskich nauczycieli, stosowanych przez nich metod nauczania i wspierania rozwoju uczniowskich umiejętności i strategii, materiałów i pomocy dydaktycznych, a także warunków pracy.

Dyrektorzy szkół lub osoby przez nich wyznaczone wypełniali Ankietę dyrektora szkoły. Dotyczy ona ogólnych informacji na temat szkoły oraz stosowanych w niej metod nauczania.

W badaniu wzięli udział również rodzice uczniów. Zostali poproszeni o wypełnienie Ankiety rodziców, która zawiera pytania o to, jak dziecko się uczyło w okresie przedszkolnym i jak rodzice pomagali dziecku się uczyć.

Na podstawie zebranych danych eksperci IBE przygotują raport krajowy z badania TIMSS 2019.

Po zebraniu zeszytów testowych i ankiet wypełnianych przez uczniów, rozpoczęła się faza kodowania zadań otwartych. Co to właściwie oznacza? Posłuchajmy Joanny Kaźmierczak, ekspertki z zespołu TIMSS: