znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Opis czynności przetwarzania i odpowiedzialności za zgodność z RODO

W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane?

Patrz: cel gromadzenia danych w sekcji Czynności przetwarzania przez IEA. Kraj gromadzi dane na poziomie krajowym na potrzeby międzynarodowego badania organizowanego przez IEA. Kraj jest odpowiedzialny za działania realizacyjne i przetwarzanie zebranych danych zgodnie z wymogami RODO.

Instytut Badań Edukacyjnych przeprowadza badanie PIRLS 2021 w Polsce na zlecenie i w imieniu Ministra Edukacji i Nauki. Jest to zgodne z jedną z funkcji określonych w Statucie Instytutu nadanym przez Ministra (paragraf 3 punkt 2.2). Pełna treść statutu znajduje się pod adresem: https://e-dziennik.men.gov.pl/app/uploads/2017/zarzadzenie-nr-17-poz.-29-sig.pdf.

 

Jakie informacje są wymagane?

Patrz: jakie dane zbiera IEA w sekcji Czynności przetwarzania przez IEA. Zespół krajowy korzysta z formularzy badania uczniów dostarczonych przez IEA w celu gromadzenia nazwisk respondentów (uczniów i nauczycieli). Nazwiska respondentów nie są udostępniane IEA.

Udział w PIRLS jest dobrowolny. Niewzięcie udziału w badaniu nie będzie wiązało się w żaden sposób z negatywnymi konsekwencjami wobec ucznia. Respondenci mogą w każdej chwili pominąć poszczególne pytania lub przerwać odpowiadanie na pytania.

Każdy uczestnik badania, który chce usunąć lub zmienić swoje dane, może skontaktować się z Instytutem Badań Edukacyjnych (tel. +48 22 24 17 100 lub sekretariat@ibe.edu.pl). W przypadku wycofania się osoby z badania nie będą zbierane dodatkowe dane dotyczące tej osoby. Informacje na temat odmów udziału w badaniu i wyłączeń z wyników badania są zachowywane w celu wykonania analiz statystycznych dotyczących wiarygodności zebranych wyników oraz dostarczenia lepszej informacji organizatorom przyszłych edycji badania (np. informacji, czy prawdopodobieństwo wycofania się dziewcząt z udziału w badaniu jest większe).

Pytania dotyczące sposobu ochrony danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych Instytutu Badań Edukacyjnych (iod@ibe.edu.pl).

Każdemu uczniowi jest przydzielany numeryczny identyfikator, który jednoznacznie go identyfikuje. Połączenie między tym identyfikatorem a imieniem i nazwiskiem ucznia jest znany szkolnemu koordynatorowi badania i Instytutowi Badań Edukacyjnych.

Zespół krajowy jest odpowiedzialny za przestrzeganie procedur prowadzenia badań opisanych w wytycznych IEA. Zespół musi dostosować te procedury, aby spełnić obowiązujące w nim przepisy dotyczące ochrony danych. Zespół krajowy jest odpowiedzialny za zapewnienie, że nazwiska respondentów nie są w żaden sposób udostępniane IEA ani innym stronom trzecim. Kraje korzystają z oprogramowania dostarczonego przez IEA, aby zapewnić anonimowe przesyłanie danych do IEA.

 

Jakie dane są zbierane?

Patrz: jakie dane zbiera IEA w sekcji Czynności przetwarzania przez IEA.

 

Gdzie, jak i jak długo przechowywane są dane z PIRLS?

Zespół krajowy nie będzie przechowywać danych dłużej, niż jest to konieczne do celów realizacji badania. Zespół podjął wszelkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby zapewnić bezpieczne przechowywanie danych. Instytut Badań Edukacyjnych będzie bezpiecznie przechowywać nazwiska respondentów w swojej siedzibie w Warszawie. Imiona i nazwiska respondentów zostaną usunięte przez Instytut Badań Edukacyjnych nie później niż do końca grudnia 2021 r., zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych Instytutu Badań Edukacyjnych. Od tego momentu wszystkie dane przekazywane do IEA lub podwykonawców stają się anonimowe.

 

Komu i jak są udostępniane dane z PIRLS?

Zespół krajowy udostępnia krajowe dane PIRLS tylko osobom, które podpisały zobowiązanie dotyczące poufności i ochrony danych i są częścią jego krajowego zespołu badawczego lub pracownikami podwykonawców badania.

 

Publiczny dostęp do wyników badania

Ostateczna międzynarodowa baza danych badawczych będzie publicznie dostępna na następujących stronach:

https://www.iea.nl/data (Hamburg, Niemcy)

https://timssandpirls.bc.edu/index.html (Boston, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)

Wszystkie dane w bazie danych są pseudonimizowane i nie można ich powiązać z osobami.