znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Czynności przetwarzania przez IEA

W jakim celu gromadzimy i przetwarzamy dane?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Edukacyjnych (IEA) zrzesza krajowe instytucje badawcze, rządowe agencje badawcze, naukowców i analityków zajmujących się badaniami, zrozumieniem i poprawą edukacji na całym świecie. IEA prowadzi badanie Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) 2021 mierzące osiągnięcia uczniów w czytaniu w czwartej klasie.

Podczas prowadzenia projektu PIRLS 2021 IEA gromadzi dane, które są wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych.

IEA dostarcza krajom wytyczne dotyczące sposobu realizacji badania. Wytyczne te obejmują opis działań badawczych, które są zgodne z RODO, o ile są przestrzegane przez dany kraj. IEA jest odpowiedzialna za zgodne z RODO przetwarzanie wszystkich przekazanych przez kraj danych, które trafiają do publicznych zbiorów danych i do raportu międzynarodowego.

Jakie dane zbiera IEA w trakcie PIRLS 2021?

Do poprawnego przeprowadzenia badania od każdej szkoły uczestniczącej w PIRLS 2021 wymagane są pewne informacje.

Dyrektor szkoły (lub osoba przez niego wyznaczona) jest proszony o wypełnienie „Ankiety dyrektora szkoły” w celu dostarczenia informacji o cechach i zasobach szkoły, czasie nauczania, doświadczeniu i wykształceniu dyrektorów, a także o ich opiniach.

Nauczyciele wylosowanych oddziałów są proszeni o wypełnienie „Ankiety nauczyciela” w celu dostarczenia informacji o klasie uczestniczącej w badaniu, o zasobach klasowych, praktykach nauczania, zadaniach domowych, zagadnieniach realizowanych na lekcjach, postawach związanych z lekcjami i niektórych danych tzw. „metryczkowych” (wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie).

Przed przeprowadzeniem badania IEA dostarcza zespołom krajowym szablony formularzy badania uczniów do zbierania danych na temat wieku, płci i potrzeby ewentualnego wyłączenia ucznia z wyników badania PIRLS. Formularze badania uczniów służą do prawidłowego przydzielania materiałów testowych wylosowanym uczniom.

Uczniowie wylosowanych oddziałów proszeni są o wypełnienie zeszytów testowych PIRLS 2021 w celu dostarczenia informacji o osiągnięciach uczniów w czytaniu. Uczniowie są ponadto proszeni o wypełnienie „Ankiety ucznia” w celu dostarczenia informacji o płci, wieku, zasobach domowych, języku/językach używanych w domu oraz opiniach dotyczących środowiska szkolnego oraz lekcji języka polskiego.

Rodzice lub prawni opiekunowie wylosowanych uczniów są proszeni o wypełnienie ankiety „Jak dziecko się uczy” w celu dostarczenia informacji na temat wczesnej nauki i języka używanego w domu, zawodu rodziców/opiekunów, kraju urodzenia ucznia, wykształcenia rodziców/opiekunów, zasobów domowych, opinii o szkole dziecka. IEA dostarcza krajowym zespołom wzór oświadczenia o ochronie danych zawierający wszystkie istotne informacje dotyczące RODO dla respondentów w PIRLS 2021.

Jakie dane są zbierane?

Zespoły krajowe gromadzą dane z wypełnionych Ankiet Dyrektora Szkoły, Ankiet nauczycieli, Ankiet uczniów oraz Ankiet rodziców. Dane te są w postaci liczb reprezentujących zaznaczenia w ankietach (na przykład odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru) lub wartości (na przykład liczba uczniów w oddziale klasowym).

Ponadto w PIRLS 2021 gromadzone są dane o osiągnięciach uczniów w postaci liczb reprezentujących wybrane opcje w zadaniach testowych (na przykład odpowiedź na pytanie wielokrotnego wyboru) lub tekstu (odpowiedź na pytanie w formie krótkiej odpowiedzi tekstowej).

Informacje zebrane od uczestników badania nie mogą same w sobie służyć do identyfikacji poszczególnych respondentów z imienia i nazwiska. Do jednoznacznej identyfikacji każdego respondenta (dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów) służy międzynarodowy system identyfikacyjny. Nazwiska respondentów mogą być zebrane przez zespoły krajowe, jeśli jest to dozwolone w kraju. Jednak nazwiska respondentów nie mogą być udostępniane IEA ani żadnym innym stronom trzecim. IEA zapewnia zespołom krajowym oprogramowanie umożliwiające mu przesyłanie pseudonimizowanych danych. W związku z tym wszystkie przekazane dane muszą być spseudonimizowane, to znaczy: przetwarzane w taki sposób, aby nie można ich było przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji (wszelkie takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są obwarowane technicznym i organizacyjnym środkom zapewniającym, że nie zostaną one przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej).

 

Gdzie, jak i jak długo przechowywane są dane z PIRLS?

Dane PIRLS są bezpiecznie przechowywane i żadne zewnętrzne osoby ani systemy nie mają do nich dostępu. Ponadto wszyscy pracownicy IEA, którzy mają dostęp do danych w celu ich przetwarzania, zostali odpowiednio poinformowani o tym, na czym polega odpowiednie i bezpieczne przetwarzanie danych i podpisali umowę o zachowaniu poufności. Dostęp pracowników SoNet, działających jako podmiot przetwarzający dane, jest ograniczony do wybranej grupy pracowników, którzy muszą mieć dostęp do obsługi aplikacji i środowiska online. Pracownicy SoNet, którzy mają dostęp do danych w celu utrzymania aplikacji i środowiska online, podpisali umowę o zachowaniu poufności. IEA zabezpiecza przekazywanie danych do Australii, jako kraju trzeciego, wdrażając niezbędne środki, takie jak specjalna Umowa o Przetwarzaniu Danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską Wzorcowe Klauzule Umowne.

Dane zebrane za pomocą narzędzi badawczych PIRLS są przechowywane przez czas nieokreślony przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby były dostępne do analiz. Odpowiedzi te ostatecznie prowadzą do powstania bazy danych, która umożliwia naukowcom porównywanie systemów edukacyjnych na całym świecie (patrz poniżej: Publiczny dostęp do wyników badania).

Wszystkie dane przysyłane do przetwarzania są przekazywane w formie spseudonimizowanej, tj. bez nazwisk respondentów – rozróżniane są jedynie za pomocą międzynarodowego identyfikatora.

 

Komu i jak są udostępniane dane z PIRLS?

Dane zebrane za pomocą narzędzi badawczych PIRLS przesyłane są z kraju do IEA za pośrednictwem bezpiecznego serwera FTP w formie spseudonimizowanej.

IEA zleca międzynarodową koordynację badaniem PIRLS 2021 International Study Centre (Międzynarodowemu Ośrodkowi Badawczemu) z siedzibą w Boston College (Stany Zjednoczone). IEA udostępnia spseudonimizowane dane International Study Centre za pośrednictwem bezpiecznego serwera FTP. International Study Centre analizuje zebrane dane PIRLS 2021 i opracowuje raport międzynarodowy. Pracownicy International Study Centre, którzy mają dostęp do danych do analiz, podpisali umowę o zachowaniu poufności. IEA zabezpiecza transfer danych do Stanów Zjednoczonych, jako państwa trzeciego, wdrażając niezbędne środki, takie jak specjalna Umowa o Przetwarzaniu Danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską Wzorcowe Klauzule Umowne.

IEA udostępnia przetworzone, spseudonimizowane dane firmie Statistics Canada w Ottawie w Kanadzie. Ponadto udostępniane są dane związane z doborem próby. W obu przypadkach są one udostępniane za pomocą bezpiecznego serwera FTP. Pracownicy Statistics Canada, którzy mają dostęp do danych przeznaczonych do analiz, podpisali umowę o zachowaniu poufności. IEA zabezpiecza przekazywanie danych do Kanady, jako kraju trzeciego, wdrażając odpowiednie i niezbędne środki, takie jak specjalna Umowa o Przetwarzaniu Danych i zatwierdzone przez WE Wzorcowe Klauzule Umowne.

International Study Center udostępnia spseudonimizowane dane z Educational Testing Service (ETS) w Princeton w Stanach Zjednoczonych, korzystając z bezpiecznego serwera FTP. Pracownicy ETS, którzy mają dostęp do danych do analiz, podpisali umowę o zachowaniu poufności. IEA zabezpiecza transfer danych do USA, jako kraju trzeciego, wdrażając niezbędne środki, takie jak specjalna Umowa o Przetwarzaniu Danych i zatwierdzone przez Komisję Europejską Wzorcowe Klauzule Umowne.

IEA udostępnia również spseudonimizowane dane krajowi i innym uczestniczącym krajom za pomocą bezpiecznego serwera FTP. Dane te stają się anonimowe, gdy nazwiska respondentów zostaną usunięte przez kraj.

Publiczny dostęp do wyników badania

Ostateczna międzynarodowa baza danych badawczych będzie publicznie dostępna na następujących stronach:

https://www.iea.nl/data (Hamburg, Niemcy)

https://timssandpirls.bc.edu/index.html (Boston, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)

Wszystkie dane w bazie danych są pseudonimizowane i nie można ich powiązać z osobami.